B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

moodul 1 – 11.02.2019 – 31.10.2019, (Noorte 10, Maardu)
moodul 2 – 04.11.2019 – 31.12.2019, (Noorte 10, Maardu)

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t (millest 200 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd- 2620,00 euro)

Moodulid В1.1 ja В1.2

В1.1 (moodul 1) koosneb 150 kontaktõppe tunnist ja 30 iseseisva töö tunnist – 1965,00 euro,

В1.2 (moodul 2) koosneb 50 kontaktõppe tunnist ja 20 iseseisva töö tunnist – 655,00 euro.

Sihtgrupp

Eesti keelt A1/А2 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

В1.1 (moodul 1)

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.

 

В1.2 (moodul 2)

  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-B1

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest.
Lugemine: koolituse lõpetaja saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest lihtsama sõnastusega tekstides, leiab tekstist olulise info.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid; koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal.
Rääkimine: koolituse lõpetaja saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel; alustab spontaanselt vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, seisukoha väljendamine).

Õpetaja

Kairi Vacht

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018