B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

11.02.2019 – 31.10.2019, (Noorte 10, Maardu)

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

200 ak.t (millest 150 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd – 1965,00 euro)

Sihtgrupp

Eesti keelt A1/А2 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.
  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-B1

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest.
Lugemine: koolituse lõpetaja saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest lihtsama sõnastusega tekstides, leiab tekstist olulise info.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid; koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal.
Rääkimine: koolituse lõpetaja saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel; alustab spontaanselt vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, seisukoha väljendamine).

Õpetaja

Kairi Vacht

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018