B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Tallinn, Narva, Tartu, Maardu

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

450 t (millest 200 akadeemilist ja 250 iseseisvat tööd – 2500,00 euro)

Sihtgrupp

Eesti keelt B1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.
  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-B2

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel; mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul.
Lugemine: koolituse lõpetaja loeb pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine); leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid.
Rääkimine: koolituse lõpetaja väljendub selgelt ja ladusalt igasuguses suhtlusolukorras nii ametlikus kui ka vabas vestluses; peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi.

Õpetaja

Kairi Vacht

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018