B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

moodul 1 – 14.02.2019 – 31.10.2019, (Noorte 10, Maardu)
moodul 2 – 04.11.2019 – 31.12.2019, (Noorte 10, Maardu)

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

450 ak.t (millest 200 tundi on kontaktõpet ja 250 tundi iseseisvat tööd- 2620,00 euro)

Moodulid В2.1 ja В2.2
В2.1 (moodul 1) koosneb 150 kontaktõppe tunnist ja 230 iseseisva töö tunnist – 1965,00 euro,
В2.2 (moodul 2) koosneb 50 kontaktõppe tunnist ja 20 iseseisva töö tunnist – 655,00 euro.

Sihtgrupp

Eesti keelt B1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

В2.1 (moodul 1)

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.

 

В2.2 (moodul 2)

  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-B2

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel; mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul.
Lugemine: koolituse lõpetaja loeb pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine); leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid.
Rääkimine: koolituse lõpetaja väljendub selgelt ja ladusalt igasuguses suhtlusolukorras nii ametlikus kui ka vabas vestluses; peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi.

Õpetaja

Kairi Vacht

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018