C1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

C1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Tallinn, Narva, Tartu, Maardu

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

500 ak.t. (millest 200 tundi on kontaktõpet ja 300 tundi iseseisvat tööd- 2500,00 euro)

Sihtgrupp

Eesti keelt B2 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed) https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.
  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-C1

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja saab aru pikematest suulistest tekstidest abstraktsel ja keerukal ning ka võõral teemal ning loengutest erialalistel ja üldkultuurilistel teemadel isegi siis, kui need pole selgelt liigendatud; saab suurema vaevata aru idiomaatilisi ja argiväljendeid sisalduvaid audiotekste.
Lugemine: koolituse lõpetaja mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a. abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid; saab aru olustikulistest ja ilukirjanduslikest pikkadest ja keerulistest tekstidest; saab aru pikematest erialastest artiklitest ja juhenditest isegi juhul, kui need ei ole õppija olemasoleva kogemuse või erialaga seotud.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja grammatiliselt korrektseid kirjeldusi või loovtekste; kirjutab kokkuvõtet statistiliste andmete põhjal; kirjutab pikemat arutlevat teksti, arvestades lugejat.
Rääkimine: koolituse lõpetaja väljendab oma arvamust ühiskondlikel ja tööalastel eesmärkidel, kasutades keelt selgelt, paindlikult ja grammatiliselt õigesti, arvestades vestluskaaslast, ning oskab vestluses teemat arendada; toob välja allteemad ja olulisemad punktid ning teeb kokkuvõtteid; esineb ettekandega oma töövaldkonnaga seotud või ühiskondlikul teemal.

Õpetaja

Eda Brehhova

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018