Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

 1. Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri ja vastava ajakava alusel, üldjuhul tööpäevadel kui ei lepita koolituse tellijaga kokku teisiti.
 2. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 3. Täienduskoolitused sisaldavad kontaktõpet, vajadusel praktilisi harjutusi ja iseseisvat õpet. Koolituse kogumaht määratakse eraldi iga õppekavarühma õppekavas.
 4. Koolituste õppekeel on vene keel või eesti keel.
 5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja/või individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 6. Iga koolitatava koolitusest osavõtu kohta peetakse individuaalset arvestust koolituse osavõtulehe vormis ning kogutakse igal koolituspäeval koolitatavate allkirjad osavõtulehele koolitusel osalemise kohta, märkides koolituspäeva õppetundide arvu.
 7. Koolitused toimuvad õppekeskuse poolt renditud ruumides vastavalt koolituse tellija vajadustele. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Klassis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klass on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega.
 8. Veebiseminarid: koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

  

Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 1. Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava registreerimisvormi täitmisel õppekeskuse kodulehel või e-posti teel või telefoni teel koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktil kui ei ole õppekavas märgitud teisiti.
 2. Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning tasunud õppemaksu või esitanud ettevõtte/asutuse kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.
 3. Koolituste kohta on koolitusele soovija õigus saada täiendavat informatsiooni koolituskeskuse kodulehel märgitud KONTAKTidelt.
 4. Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele ning andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).

 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 1. Õppija / Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu. Õppemaks ei tagastata mingil juhul.
 2. Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 3. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Koolituskeskusel Avatud Koolitus OÜ õigus osalejale tunnistust mitte väljastada enne makse laekumist.
 4. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
 5. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
 6. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).
 7. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), lepib Avatud Koolitus OÜ ja õppija lepingu lõpetamist kokkuleppe korras.

 

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 2. Õppekavad vaadatakse üle üks kord aastas või kogutakse õppekavade kohta õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet iga kursuse lõpus ning vajadusel viiakse sisse vajalikud muudatused,
 3. Avatud Koolitus OÜ õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  – õppekava nimetus;
  – õppekavarühm;
  – õpiväljundid;
  – õpingute alustamise tingimused ja kord;
  – õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  – õppe sisu;
  – õppekeskkonna kirjeldus;
  – õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
  – lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  – koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Kõikidel koolitajatel on erialane haridus ja/või täiskasvanutele õpetamise erialane kogemus.
 2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Klientide tagasiside on aluseks töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Kõik õppekursused on Avatud Koolitus OÜ kodulehel vähemalt nädala enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel avaldatud e-postil, telefonil.
 2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Avatud Koolitus OÜ koordinaatori poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.
 3. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks. Sisseseade ja tehnikavahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele.
 4. Eelneval kokkuleppel koolituse on võimalik korraldada koolituse tellija ruumides juhul, kui ruumid vastavad nõudmistele.
 5. Igaks koolituskursuseks on ette valmistatud paberkandjal õppematerjalid.

 

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.
 2. Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.
 3. Avatud Koolitus OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitaja vara või mainet.

 

Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused koolituskeskuses

Osaleja õigused:

 1. Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
 2. Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
 3. Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
 4. Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
 5. Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:

 1. Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.
 2. Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
 3. Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
 4. Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
 5. Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.